Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Hartpatiëntensport Sittard

Artikel 1
De vereniging kent leden, ereleden, donateurs en begunstigers.

Artikel 2
Als lid is men toegelaten zodra men zich bij het bestuur heeft gemeld en de contributie heeft betaald.

Artikel 3
Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Artikel 4
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen.

Artikel 5
Het bestuur wordt gekozen voor drie jaar en treedt volgens rooster af, met dien verstande, 1e jaar de voorzitter, 2e jaar de secretaris en één bestuurslid, 3e jaar de penningmeester en één bestuurslid. Een aftredend bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen. Ook door de leden kunnen kandidaten worden gesteld. Dit moet dan schriftelijk met minimaal 5 handtekeningen van leden en met de schriftelijke instemming van de betreffende kandidaat één week voor de betreffende vergadering bij het secretariaat worden ingediend. Ook het bestuur kan een kandidaat voordragen mits de betreffende kandidaat hiermee instemt. Bij twee of meer kandidaten wordt door middel van een stemming het bestuurslid gekozen.
Bij tussentijdse vacature neemt de daarin gekozene op het rooster de plaats in van het terugtredende bestuurslid.

Artikel 6
Alle bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter, moeten tenminste één jaar lid zijn van de vereniging. De voorzitter wordt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd. Op de betreffende vergadering moet tenminste twee- derde deel van de geregistreerde leden aanwezig zijn.

Artikel 7
Elk lid heeft één stem. Donateurs en begunstigers hebben geen stem. Ieder lid is gerechtigd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 8
Eén algemene ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden in de tweede helft van het kalenderjaar. De oproeping daartoe geschiedt schriftelijk 14 dagen te voren, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

  1. Na afloop van elk boekjaar worden de boeken gecontroleerd door een kascontrolecommissie bestaande uit tenminste 2 leden die door de ALV zijn benoemd in de vergadering waarin de begroting van het betreffende jaar wordt vastgesteld.
  2. De kascommissie stelt jaarlijks vast of de uitgaven juist en rechtmatig zijn tegen de achtergrond van de door de ALV vastgestelde begroting en dat zij een weergave zijn van de werkelijkheid en rapporteert daarover schriftelijk haar bevindingen aan de ALV.
  3. Zolang de Kascommissie zijn goedkeuring onthoudt aan de jaarstukken kan voor dat boekjaar geen décharge worden verleend aan de administrateur en zeker ook niet aan het bestuur.
  4. Leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van 2 jaar.
  5. Jaarlijks treedt een der beide leden af, en kan zich weer herkiesbaar stellen, met deze beperking dat niemand meer dan 2 opeenvolgende controles lid van deze commissie mag zijn.
  6. Bij ontstentenis van een van beide leden bij de jaarlijkse kascontrole, of indien tussentijds een lid van deze commissie ophoudt lid te zijn van de vereniging, is de voorzitter bevoegd een ander lid te benaderen ter invulling van de vacature.
  7. Leden van de kas-commissie kunnen te allen tijde door de ALV worden ontslagen.

Artikel 9
Naast de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester én het verslag van de kas-commissie, worden tevens die voorstellen behandeld die door de leden tenminste één week voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat zijn ingediend.

Artikel 10
De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn plaats ingenomen door de secretaris. Bij ontstentenis van deze wijst het bestuur een plaatsvervanger aan.

Artikel 11
De secretaris voert de correspondentie en is voorts belast met het opstellen van de notulen, het opmaken en indienen van het jaarverslag, het bijhouden van de ledenlijst en het beheer van het archief. De vaststelling van de notulen geschiedt, behoudens buitengewone omstandigheden, steeds in de eerstvolgende vergadering.

Artikel 12
De penningmeester voert het beheer over de geldmiddelen en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij dient binnen een maand na het verstrijken van het jaar, de exploitatierekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar in. Hij is verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden en de hierbij behorende bescheiden van de vereniging.

Artikel 13
Het algemeen bestuur van de vereniging vergadert wanneer de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dit nodig oordelen.

Artikel 14
Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als zij nodig acht.

Artikel 15
Het dagelijks bestuur behandelt de lopende zaken. In spoedeisende gevallen is het gerechtigd tot alle handelingen welke voor een geregelde gang van zaken noodzakelijk blijken, ook al vallen deze buiten de dagelijkse leiding. Zodanige handelingen worden in de eerstvolgende vergadering aan het bestuur medegedeeld.

Artikel 16
Alle data betreffende de leden dienen door het bestuur als vertrouwelijk te worden behandeld en alleen voor verenigingsdoeleinden te worden gebruikt.

Artikel 17
Bij verhindering kan, op verzoek van het betreffende lid en ter beoordeling van het bestuur, na drie maanden inactiviteit het lid worden vrijgesteld van contributie maar uiteraard niet van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 18
Het meedoen aan activiteiten van welke aard dan ook is geheel op eigen risico

Artikel 19
Aan leden, die een heugelijk feit vieren, of aan leden, die gedurende 4 dagen in het ziekenhuis dan wel gedurende twee weken thuis te bed moeten blijven zal uit de verenigingskas een presentje worden aangeboden.
Indien bekend, wordt bij 25 , 40 resp. 50 jarig huwelijk een bloemenruiker ter waarde van € 25,- aangeboden.
Bij verblijf in het ziekenhuis of ziek te bed wordt een presentje aangeboden (fruitmand, bonbons of bloemen) ten bedrage van € 5.
Bij overlijden van een lid of zijn/haar partner wordt een bloemstuk verzorgd van  € 35.
Leden, die 12,5 resp 25 jaar lid zijn, ontvangen een cadeaubon ter waarde van € 1,00 per jaar lidmaatschap

Artikel 20
Leden die zonder opgaaf van redenen niet aan de oefeningen deelnemen en hun hiervoor verschuldigde contributie ook niet betalen, kunnen door het bestuur worden geroyeerd; dit dient schriftelijk onder opgave van redenen te geschieden.

Artikel 21
Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking na het verkrijgen van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Artikel 22
Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen geschieden in een algemene ledenvergadering indien de betreffende voorstellen in de oproeping zijn vermeld en door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd en treden direct in werking, tenzij in het betreffende wijzigingsbesluit anders wordt bepaald.

Artikel 23
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Dit huishoudelijk reglement werd ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering van het jaar 2002 voorgelegd.

De wijzigingen van artikel 13, 14 en 19 zijn in de ALV van 2003 goedgekeurd.De wijziging van artikel 19 is in de ALV van 2004 goedgekeurd.De wijziging van artikel 17 en 20  is in de ALV van 2009 goedgekeurd.
De wijziging van artikel 19  is in de ALV van 2010 goedgekeurd.
De wijziging van artikel 8 en 19  zijn in de extra ALV van 2013 goedgekeurd.